Zkoušky

Informace o zkušební laboratoři Ferony, a.s., Steel Servis Centrum

Laboratoř je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří s právem používat razítko sdružení. Na základě mezilaboratorního porovnávání výsledků spektrálních analýz obdržela laboratoř Osvědčení o způsobilosti.

Dále je certifikována dle normy EN ISO 9001:2015

Vybavení laboratoře:

a) Trhací stroj LabTest 4.100.SP1, dodaný firmou LaborTech Opava

 

Trhací stroj LabTest 4.100.SP1Trhací stroj LabTest 4.100.SP1 je universální zkušební stroj 4. generace, určený pro mechanické zkoušky v tahu, tlaku, ohybu s možností jak statických tak dynamických zkoušek. Vyhovuje normám ČSN EN ISO 7500-1, ČSN EN ISO 6892-1 a ostatním mezinárodním standardům pro zkušební stroje. Jmenovité zatížení stroje 100kN umožňuje zkoušet veškerý sortiment hutních výrobků, který je ve Feroně, a.s. prodáván.

Součástí programu je přenos dat, řízení stroje, grafický záznam z průběhu zkoušky, tabulka naměřených hodnot a statický výpočet. SW rovněž umožňuje vyhotovit protokol o provedené zkoušce s naměřenými údaji, vč. chemické analýzy a zjištěné tvrdosti materiálu.

Požadavky na vzorky:

Ploché vzorky do tl. 6 mm pás rozměru min. 25 x 300 mm

Tyče a profily délka min. 300 mm.

 

b) Tvrdoměr HPO 250, dodaný firmou LaborTech Opava

 

Tvrdoměr HPO 250Tvrdoměr HPO 250 je zařízení pro měření tvrdosti materiálů podle Brinella a Vickerse. Zkouška se vyhodnotí pomocí matnice měřícího zařízení. Přístroj je pravidelně kalibrován na jmenovité zatížení 98,07 N, 612,9 N a 1839 N. 

Požadavky na vzorky:

Vzorek materiálu, na kterém lze vybrousit plochu o průměru min. 20 mm.

 

c) SPECTROMAXx M6 od firmy Spectro

 

SpectromaxSPECTROMAXx M6 je stabilní přístroj, který analyzuje chemické složení nedestruktivní metodou na základních materiálech: Al, Cu, Fe, Mg a jejich slitinách.

Analyzované prvky:

C, Mn, Si, P, S, Cr, Mo, Ni, Al, Zn, Mg, Co, Cu, Nb, Ti, W, Pb, Sn, As, Zr, B, Fe, N.

Požadavky na vzorky:

Vzorek materiálu, na kterém lze vybrousit plochu o průměru min. 15 mm. Např. plech min. rozměru 50 x 50 mm, tyč délky min. 40 mm apod.

 

d) Drsnoměr Mitutoyo SJ-301 pro měření drsnosti povrchu materiálu

 

Drsnoměr Mitutoyo SJ-301Drsnoměr Mitutoyo SJ-301 je přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu, který dokáže měřit strukturu povrchu a charakterizovat ji za pomoci řady parametrů podle různých národních a mezinárodních norem. Výsledky měření se zobrazují digitálně a graficky s možností tisku na vestavěné páskové tiskárně. Měřící rozsah 300 μm (±150 μm) nebo 12 000 μin (±6000 μin).

 

e) Metalografický mikroskop pro zkoumání povrchu kovových materiálů

 

Metalografický mikroskopMetalografický mikroskop s typovým označením MTM 400 lze použít pro zkoumání krystalické struktury nebo mikroskopických povrchových vad materiálů. Přístroj je vybaven sadou vyměnitelných objektivů (PL4/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65) a fotoaparátem s přenosem snímaného obrazu do PC s možností archivace, tisku nebo grafických úprav obrázků ve formátu JPG.

 

f) Přístroj pro měření tlouštěk vrstev DUAL SCOPE MP20

 

DUAL SCOPE MP20Přístroj pracuje na principu magnetické indukce (umožňuje měřit např. vrstvy zinku, cínu, chrómu, mědi, laků a plastů na oceli nebo železe) a na principu vířivých proudů (lze měřit např. vrstvy eloxu, barev, laků a plastů na hliníku, mědi a dalších barevných kovech).

Měřící rozsah:

0 – 1500 μm – magnetické indukce
0 – 1200 μm – vířivé proudy.

 

Předání vzorků:

Vzorky, určené ke zkoušení, musí být nesmazatelně označeny tak, aby se daly jednoznačně přiřadit k údajům uvedeným v objednávce nebo soupisce.

V objednávce nebo soupisce musí být uvedeno:

  • popis vzorku,
  • značka materiálu (je-li známa),
  • počet vzorků,
  • orientace vzorků ke směru válcování (je-li známa),
  • identifikační znak (označení vzorků),
  • požadovaný druh zkoušek (tah, chemie, tvrdost).