Časté dotazy

1. Technické požadavky na výrobky (Posuzování shody)

Jaké zákonné předpisy pro Feronu v této oblasti platí?

Oblast technických požadavků na výrobky upravuje v české legislativě zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., č. 100/2013 Sb., č. 64/2014 Sb. a č. 91/2016 Sb. a dále řada navazujících nařízení vlády. Předmětu činnosti Ferony se v současné době týká zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (neharmonizovaná oblast).

Na stavební výrobky vyráběné podle harmonizovaných norem se potom vztahuje Nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a které má přímou působnost ve všech členských státech EU.


Dostanu ke zboží Prohlášení o shodě? Jak Ferona, a.s. plní povinnosti zákona č. 22/1997 Sb.?

Zákon stanoví pro distributory pouze povinnost jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením. Proto jsme připravili dokument Informace Ferony o plnění požadavků v oblasti posuzování shody, kterým deklarujeme, jak plníme požadavky zákona č. 22/1997 Sb.

U stavebních výrobků spadajících pod Nařízení EP a Rady č. 305/2011 Vám poskytneme Prohlášení o vlastnostech v elektronické podobě, příp. dle vašeho požadavku v tištěné podobě. U stavebních výrobků spadajících pod Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění Vám poskytneme Prohlášení o shodě.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Posuzování shody.


Co znamená značka CE na stavebních výrobcích?

Obecně označením CE výrobce vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Společenství, které upravují jeho připojování.

U stavebních výrobků spadajících pod nařízení EP a Rady č. 305/2011 je označení CE jediným označením, které potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vztahu k základním charakteristikám podle harmonizované normy.


2. Původ zboží

Jaké zákonné předpisy pro Feronu v této oblasti platí?

Celní problematiku upravuje především zákon č. 242/2016 Sb. celní zákon ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, které v přílohách 22-15 až 22-18 uvádí textace pro jednotlivé druhy prohlášení dodavatele (jednorázové a dlouhodobé, se statusem preferenčního původu a bez statusu preferenčního původu).


Jak mi Ferona potvrdí původ zboží? Na jakých dokladech? Mohu dostat dlouhodobé prohlášení o původu zboží?

Pokud při objednávání uplatníte požadavek na potvrzení původu zboží, poskytneme Vám jednorázové prohlášení na faktuře s textací v souladu s Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015.

Dlouhodobé prohlášení od nás může získat pouze zákazník odebírající omezený počet stejných položek obchodního zboží, u kterých navíc v dlouhodobém horizontu nedochází ke změnám původu. Pro většinu zákazníků nejsme jako obchodní firma schopni na dlouhou dobu dopředu garantovat stejný původ dodávaných položek obchodního zboží. Věříme, že tento důvod pochopíte a většiny z Vás se negativně nedotkne.


Poskytne mi Ferona důkaz původu i zpětně?

Tento způsob nemá automatickou SW podporu, je pracnější a komplikovanější a, i když Vám vyhovíme, musíte počítat s nějakou časovou prodlevou.


Proč nejsou prohlášení dodavatele o původu na faktuře podepsána?

V souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, čl. 63 odst. 3 nemusí být prohlášení opatřena vlastnoručním podpisem za předpokladu, že se dodavatel písemně zaváže odběrateli, že přejímá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které jej identifikuje, jako kdyby ho vlastnoručně podepsal.

Ferona jednorázová prohlášení na faktuře nepodepisuje a v kupní smlouvě uvádí následující větu o převzetí veškeré zodpovědnosti:

„Ferona se kupujícímu zavazuje, že přejímá veškerou zodpovědnost za každé prohlášení o původu zboží, na kterém je uvedeno její obchodní jméno, jako kdyby bylo vlastnoručně podepsáno oprávněným zástupcem společnosti. Závazek je činěn v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447, čl. 63, odst. 3.“

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Původ zboží


3. Obaly

Jaké zákonné předpisy pro Feronu v této oblasti platí?

Oblast obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Jak plní Ferona požadavky zákona na zpětný odběr a využití obalů?

Ferona, a.s. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pod číslem EK-F06021639 – Osvědčení. Prohlášení o plnění požadavků zákona Vám poskytujeme na každé faktuře.


Jsou obaly pro mě jako zákazníka předplaceny?

Ano, i tato informace je uváděna na každé faktuře.


Plní Ferona požadavky zákona týkající se obsahu některých látek při uvádění obalů na trh?

Obaly, které uvádí Ferona na trh, splňují požadavky § 4 na dodržení limitních hodnot látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a na to, aby součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g.


Jakým způsobem mají být obaly z odpadů likvidovány?

Pro splnění požadavků zákona o obalech i navazujících povinností vyplývajících ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů) § 10 odst. 3. doporučujeme vzniklý odpad z obalů zařadit v souladu s Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. katalog odpadů takto a předat jej oprávněným osobám k dalšímu využití:

Odpad z obalu Kód druhu odpadu (kat. číslo) Název druhu odpadu Kategorie odpadu Způsob využití
Papír a lepenka 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly „O“ Energetické zhodnocení
Plasty (PE, PP) 15 01 02 Plastové obaly „O“ Energetické zhodnocení
Dřevěný odpad 15 01 03 Dřevěné obaly „O“ Opakované použití (palety) nebo energetické zhodnocení
Ocelový odpad (ocelová páska, vázací drát) 15 01 04 Železo a ocel „O“ Opakované použití (kovové palety) nebo recyklace

4. Těžké kovy a některé nebezpečné látky

Jaké zákonné předpisy pro Feronu v této oblasti platí?

Novelizací zákona o odpadech došlo k významným změnám v oblasti minimalizace obsahu těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v autovracích a v elektrozařízeních.

Tyto novelizace vycházejí z následujících Směrnic EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – ROHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností – ELV (její příloha II byla novelizována Rozhodnutím komise 2002/525/ES)


Jak se Ferona zajišťuje plnění požadavků zákazníků ohledně obsahu těžkých kovů a některých nebezpečných látek?

Ferona průběžně komunikuje se svými dodavateli, aby ji poskytli (pokud se to jejich výrobků týká) prohlášení, že tyto výrobky jsou v souladu s požadavky na obsahy těžkých kovů a některých nebezpečných látek ve výše uvedených předpisech.

Na základě stanoviska od našich dodavatelů Vám na vyžádání poskytneme relevantní informace.