Posuzování shody

Technické požadavky na výrobky

Úvod do problematiky

Oblast technických požadavků na výrobky upravuje v české legislativě zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., č. 100/2013 Sb., č. 64/2014 Sb. a č. 91/2016 Sb. a dále řada navazujících nařízení vlády. Předmětu činnosti Ferony se v současné době týká zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (neharmonizovaná oblast).

Na stavební výrobky vyráběné podle harmonizovaných norem se potom vztahuje Nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a které má přímou působnost ve všech členských státech EU.

Hlavním cílem zákona č. 22/1997 Sb. je především:

 Zajistit, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky, které jsou podstatné pro zajištění bezpečnosti výrobku, popř. dalších hledisek, důležitých z důvodu ochrany veřejného zájmu. Vybrané výrobky tedy musí před uvedením na trh splnit tyto technické požadavky a jejich splnění musí být doloženo tzv. posouzením shody vlastností těchto výrobků s požadavky technických předpisů.

EU/vláda příslušnými nařízeními stanoví:

 • výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (stanovené výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, případně jiný veřejný zájem),
 • technické požadavky, které tyto výrobky musí splňovat, aby mohly být uvedeny na trh,
 • způsoby označení stanovených výrobků,
 • postupy posuzování shody (tzv. moduly) v závislosti na technické složitosti výrobku a míře jeho možného nebezpečí.

Povinnosti výrobce/dovozce:

 • zajistit, aby výrobky uváděné na trh splňovaly základní požadavky stanovené příslušným předpisem,
 • zajistit posouzení shody postupem stanoveným v příslušném nařízení EU/vlády,
 • označit výrobek způsobem stanoveným v příslušném nařízení EU/vlády (obvykle jde o označení výrobku značkou „CE“), popř. vydat nebo přiložit ke každému výrobku dokument stanovený nařízením EU/vlády 
 • uchovávat po stanovenou dobu dokumentaci v rozsahu vymezeném v příslušném nařízení EU/vlády.

Povinnosti distributora:

 • dle zákona č. 22/1997 Sb. musí jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením. Distributor nesmí dodávat na trh stanovený výrobek, u kterého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že nesplňuje technické požadavky stanovené podle příslušného nařízení vlády. Pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, informuje o tom distributor příslušný orgán dozoru, výrobce a dovozce.

Další povinnosti v harmonizované oblasti (Nařízení EP a Rady č. 305/2011 - CPR):

 • zajistit, aby distribuovaný výrobek nesl označení CE a byly k němu připojeny dokumenty požadované v CPR (Prohlášení o vlastnostech) v jazyce státu určení
 • zajistit, aby skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly shodu výrobku s Prohlášením o vlastnostech
 • uchovávat kopii Prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let

Plnění požadavků ve Feroně

Výše uvedené požadavky zákonných předpisů plní Ferona následujícím způsobem:

 • V případě, kdy je Ferona výrobcem (svařované duté profily), byly provedeny kroky v souladu s požadavky Nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR), bylo vystaveno Prohlášení o vlastnostech, které je dostupné na internetu, a výrobky jsou označeny CE.
 • V případě, kdy je Ferona distributorem, jedná tak, aby zabránila distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona (u výrobků spadajících do působnosti Nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) je rozhodující vydání Prohlášení o vlastnostech a označení „CE“. U výrobků spadajících do působnosti Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je rozhodující Prohlášení o shodě, které vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce.
Pokud požadujete dokument prokazující plnění požadavků zákona č. 22/1997 Sb. Feronou, je pro Vás připraven ke stažení dokument - Informace Ferony o plnění požadavků v oblasti posuzování shody, př. legálním uvedení výrobků na trh v rámci EU. Prohlášení o vlastnostech, resp. Prohlášení o shodě Vám budou poskytnuta na základě požadavku uplatněného u Vašeho prodejce.

 

Dokumenty prokazující posouzení vlastností svařovaných dutých profilů (z SSC Ostrava):

 • Prohlášení o vlastnostech (CZ, ENSKPL)
 • Osvědčení o shodě řízení výroby - certifikát (CZ, EN).